Česky  

Cílem technického dozoru investora je zajišťovat klientovy zájmy při kontrolování souladu dodávek výrobků, prací a služeb se schválenou projektovou dokumentací v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s přijatými smluvními závazky.

Co všechno nabízíme:

  • technická příprava stavby
  • kontrola souladu provádění prací s odsouhlasenou projektovou dokumentací
  • kontrola stavby z hlediska kvality prováděných prací a její zdokumentování
  • kontrola provádění stavby v souladu s harmonogramem
  • kontrola těch částí díla, které budou v dalším postupu zakryty anebo se stanou nepřístupné, včetně požadovaných zkoušek a revizí
  • odsouhlasování finančních částek v souladu s podmínkami smluv podle provedených prací a v souladu s harmonogramem
  • kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech
  • zajištění kolaudace provedené stavby