Česky  

Stavební inženýrink je služba minimalizující rizika, včas rozpoznává a předvídá možné problémy a navrhuje řešení-opatření.

Co všechno nabízíme:

 • spolupráce při vytvoření podnikatelského záměru zákazníka a volbě jeho priorit
 • odhad investičních nákladů
 • vyjasnění vlastnických vztahů
 • základní technicko-ekonomická rozvaha
 • revize projektů, nákladů a plánů
 • projednání s příslušnými orgány
 • obstarání posudků vlivů na životní prostředí (EIA) a integrované prevence a omezování znečištění (IPPC)
 • obstarání územního rozhodnutí ( územního souhlasu)
 • veřejnoprávní projednání
 • obstarání stavebního povolení
 • organizace výběrového řízení
 • zastoupení investora v kolaudačním řízení
 • obstarání kolaudačního rozhodnutí/souhlasu
 • sledování ,řízení a vyhodnocení zkušebního provozu